Skip navigation

NL | FR

Elektrosmog

Elektrosmog : Algemeen

Elk toestel, dat elektriciteit voortbrengt of geleidt en onder spanning staat schept een elektromagnetisch veld Elektrosmog genoemd. Een elektromagnetisch veld is een associatie van een elektrisch veld en een magnetisch veld. Het is onzichtbaar maar oefent mechanische werkingen uit op de elektrische ladingen en op de draden waar de stromen doorheen gaan.
Het elektrische veld wordt door de spanning bepaald. Het wordt gemeten in Volt per meter (V/m).
Het magnetische veld wordt door de stroomintensiteit bepaald. Het wordt in tesla (T) gemeten.

Elektromagnetische golven bestaan al sinds de wereld geschapen werd. De meest gekende vorm is licht. De elektrische en magnetische velden maken deel uit van het elektromagnetische spectrum, dat gaat van statische en elektrische velden over X-stralen tot radiofrequenties en infraroodstralen

Meer verduidelijkingen over Elektrosmog, enkele technische begrippen

Elektrische velden

Het onder spanning zetten van een geleider schept een elektrisch veld. Dit veld wordt gemeten in volt per meter (V/m). Een elektrisch veld kan ook bestaan als het elektrische toestel uit is. Dit veld is met een Elektrosmog toestel meetbaar! De intensiteit van het elektrisch veld vermindert naarmate de afstand tot de bron toeneemt. De meeste bouwmaterialen bieden ietwat bescherming tegen elektrische velden.

Een elektrische stroom schept een magnetisch veld dat in ampère per meter ( A/m) wordt gemeten. Bij het bestuderen van de elektromagnetische velden, wordt vaker een andere grootte gebruikt, de dichtheid van de magnetische stroom, die in milli - of microteslas (mT of μT) uitgedrukt wordt.

Zodra men een elektrisch toestel aanzet en er stroom doorheen stroomt, ontstaat er een magnetisch veld. Hoe groter de afstand tot de bron, hoe lager de intensiteit van het veld. De meeste materialen kunnen de intensiteit van het magnetische veld niet indijken. Gewoon al een stekker in het stopcontact steken, volstaat opdat er een magnetisch veld in de omliggende ruimte ontstaat. Hoe hoger de spanning, hoe sterker het veld.
Omdat deze spanning zelfs bestaat wanneer er geen stroom doorheen gaat, moet het toestel niet eens aanstaan om een elektrisch veld in die kamer te doen ontstaan.

Magnetische velden

Een magnetisch veld ontstaat enkel als de elektrische stroom circuleert. Elektrische en magnetische velden komen beide voor in de omgeving van een elektrisch toestel. Hoe sterker de stroom, hoe intenser het magnetische veld.

Het vervoer en de distributie van elektriciteit gebeuren onder hoogspanning (zie foto hieronder), de stroomspanning voor gezinnen is echter relatief laag. De spanning die gebruikt wordt in de uitrustingen voor het vervoer van de elektrische energie schommelt weinig van de ene op de andere dag, maar de stroom die vervoerd wordt door een elektrische lijn varieert in functie van het verbruik. Het elektrische veld rond een voedingskabel van een elektrisch toestel verdwijnt pas als de stekker van het toestel uitgetrokken is.

In landen waar de muurstekker een schakelaar bevat, verdwijnt het veld pas als deze schakelaar uit is. Het veld is echter nog steeds aanwezig ter hoogte van de kabel die zich in de muur bevindt.

Elektrosmog in de nabijheid van electriciteitscentrale

Elektrosmog : wat is het verschil tussen een statisch veld een en veld dat in de loop der tijd verandert?

Een statisch veld blijft voortdurend constant. Gelijkstroom is stroom die zich slechts in één enkele richting verplaatst. In een toestel dat door een cel of een batterij gevoed wordt, gaat de stroom van de generator naar het toestel en dan terug naar de generator. Deze stroom schept een statisch elektrisch veld. Het magnetisch veld van de aarde is ook een statisch veld. Dat geldt ook voor het veld dat door een magneetring geschapen wordt en waarvan de krachtlijnen zichtbaar worden als men er ijzerslijpsel rond strooit. Wisselstroom echter zal een veld doen ontstaan dat in de tijd varieert. Wisselstroom verandert op geregelde tijdstippen van richting. In de meeste Europese landen gebeurt deze richtingsverandering tegen een frequentie van 50 Hertz, ofwel 50 cycli per seconde en 220 Volt. Het magnetisch veld dat door deze stroom geschapen wordt schommelt ook tegen 50 cycli per seconde. In Noord-Amerika bedraagt de frequentie van de elektrische stroom 60 Hz en 110 Volt.. Elektrosmog : Wat zijn elektromagnetische velden?

Elektrische velden ontstaan door variaties in de voltage: hoe hoger de voltage, hoe intenser het veld dat daaruit ontstaat. Deze treden zelfs op indien er geen stroom is. Magnetische velden echter treden op als er stroom is volgens het principe: hoe hoger de stroom, hoe intenser. Zodoende: is er stroom, dan varieert de intensiteit van het magnetisch veld in functie van het elektriciteitsverbruik, maar de intensiteit van het elektrisch veld blijft constant.
(Bron: Les champs électromagnétiques, uitgegeven door le Bureau Régional de l'Europe van het WHO in 1999 (Série Collectivités locales, environnement et santé; 32).

Elektrosmog door natuurlijke elektromagnetische velden

Hoewel elektromagnetische velden niet zichtbaar zijn met het blote oog komen ze overal in onze omgeving voor. Zo komen er bij onweer op sommige plaatsen in de atmosfeer elektrische ladingen voor die een elektrisch veld doen ontstaan. De noord-zuidrichting die de magneetnaald in een kompas aanduidt, loopt gelijk met het magnetisch veld van de aarde dat ook door vogels en vissen wordt gebruikt voor hun verplaatsingen.

Electromagnetische velden geschapen door menselijke activiteiten, hedendaagse Elektrosmog

Naast de natuurlijke bronnen die het elektromagnetische spectrum samenstellen bestaan er ook andere velden die door menselijke activiteiten ontstaan: deze velden liggen bijvoorbeeld aan de oorsprong van X-stralen die men gebruikt om breuken ten gevolge van sportongevallen op te sporen. Ter hoogte van elke stekker bestaat er een laagfrequentie elektromagnetisch veld dat door de elektrische stroom veroorzaakt wordt.
Ook in het domein van hoge radiofrequenties maken wij gebruik van allerlei soorten stralingen voor de transmissie van informatie, via televisie- en radioantennes, of voor de verbinding met draagbare telefoons.

Elektrosmog : laagfrequentie elektromagnetische velden

Bij elektrische velden denkt men aan de aanwezigheid van positieve of negatieve ladingen. Deze manifesteren zich trouwens via de kracht die ze op de andere ladingen uitoefenen. De intensiteit van een elektrisch veld wordt in volt per meter gemeten ( V/m).
Elke elektrische draad onder spanning schept een elektrisch veld in zijn omgeving. Dit veld bestaat ook indien er geen stroom circuleert. Voor een gegeven afstand van de draad geldt dat het veld intenser is naarmate de spanning hoger is. In de onmiddellijke nabijheid van een elektrische lading of van een geleider onder spanning is het elektrisch veld het sterkst; zijn intensiteit neemt snel af met de afstand.

Metalen geleiders vormen een doeltreffende afscherming tegen elektrische velden. Bouwmaterieel, bomen, enz. bieden ook nog een zekere bescherming. Dit betekent dat het elektrisch veld van de transportlijnen voor elektriciteit die zich buiten bevinden, beperkt wordt door muren, gebouwen of bomen. Bij ondergrondse lijnen echter valt er aan de oppervlakte nauwelijks een elektrisch veld te bespeuren. Magnetische velden ontstaan door de verplaatsing van elektrische ladingen. De intensiteit van een magnetisch veld wordt in ampère per meter (A/m) gemeten, maar bij het onderzoek en de technische toepassingen wordt er meestal met een andere grootte gewerkt. Deze meet de dichtheid van de magneetstroom en wordt uitgedrukt in tesla of nog vaker in microtesla ( μT). Anders dan bij het elektrisch veld, verschijnt het magnetisch veld pas als een elektrisch toestel aan is en de stroom erdoorheen gaat. Hoe intenser de stroom, hoe hoger het magnetisch veld. Net zoals bij het elektrisch veld wordt ook het magnetisch veld sterker naarmate men de bron nadert en neemt het snel af naarmate de afstand toeneemt. Courant materieel zoals bouwmateriaal vormt geen doeltreffende afscherming tegen de magnetische velden.

Elektrosmog : hoogfrequentie elektromagnetische velden

Draagbare telefoons, radio- en televisiezenders en radars produceren in het domein van de radiofrequenties elektromagnetische velden. Deze velden worden gebruikt om informatie op grote afstand door te geven en liggen aan de basis van de telecommunicatie en van de radio- en televisie-uitzendingen van de hele planeet.
De microgolven of hyperfrequenties worden voortgebracht door elektromagnetische radiofrequentievelden die zich in de gigahertzband bevinden. In microgolfovens worden ze gebruikt om snel voedsel op te warmen.
In het gamma van de radiofrequenties zijn de elektrische en magnetische velden nauw met elkaar verbonden en meestal meet men hun energiedichtheid in watt per vierkante meter (W/m2).

Elektrosmog : wat zijn de belangrijkste bronnen van elektromagnetische velden van laagfrequentie, middenfrequentie, en hoogfrequentie?

De elektromagnetische velden die variabel zijn in de tijd en voortgebracht worden door elektrische toestellen zijn een voorbeeld van extreem laagfrequentievelden (ELF velden). Hun frequentie gaat meestal tot 300 Hz.
Andere technische middelen kunnen velden van middenfrequentie (van 300 Hz tot 10 MHz ) voortbrengen, ook wel radiofrequentievelden genoemd, waarvan de frequentie tussen 10 megahertz en 300 gigahertz ligt (hertz en ultrahertz).
De gevolgen die deze velden op het menselijke lichaam hebben worden niet enkel door hun intensiteit maar ook door hun frequentie en hun energie bepaald. De elektrische stroom van het net, zoals alle elektrische toestellen die hij bevoorraadt zijn de voornaamste bronnen van ELF-velden, de velden van middenfrequentie komen vooral van computerschermen, diefstalwerende toestellen en andere beveiligingssystemen.
De belangrijkste bronnen van radiofrequentievelden zijn antennes van radio, televisie, radar, draagbare telefoons of microgolfovens. Deze velden doen in het lichaam geïnduceerde stromen ontstaan die, indien ze voldoende intens zijn en, naargelang hun amplitude en hun frequentie tot een hele reeks effecten zoals hypothermie of elektrische schokken leiden (voor het bekomen van dergelijke effecten moet het buitenveld bijzonder intens zijn en veel intenser dan wat zich normaal gezien in de menselijke omgeving voordoet).

Tabel trillingen Elektrosmog

Te onthouden over Elektrosmog:

Het elektromagnetisch spectrum omvat natuurlijke en kunstmatige bronnen van elektromagnetische velden.

Het elektromagnetisch veld wordt gekenmerkt door de frequentie en de golflengte van de straling opgewekt door de verspreiding van dit veld

De frequentie en de golflengte van een elektromagnetische straling zijn omgekeerd evenredig: hoe hoger de frequentie, hoe kleiner de golflengte

De ioniserende stralingen zoals X- of gammastralen bestaan uit fotonen die voldoende energie vervoeren om de moleculaire verbindingen te verbreken.

De fotonen van de elektromagnetische golven die zich bevinden in het frequentiegamma van de elektrische voeding of van de radiofrequenties zijn minder energiedragend en beschikken niet over deze eigenschap.

De elektrische velden zijn toe te schrijven aan de aanwezigheid van elektrische ladingen en worden gemeten in Volt per meter (V/m).

Magnetische velden ontstaan door elektrische stromen. Hun stroomdichtheid (ook wel magnetische inductie genoemd) wordt gemeten in microtesla (μT) of in millitesla (mT).

Het elektrisch veld en het magnetisch veld zijn onderling afhankelijk bij de radiofrequenties en bij de hyperfrequenties (microgolven). Zij vormen de twee bestanddelen van het elektromagnetisch veld dat zich in de vorm van een elektromagnetische golf voortplant. De intensiteit van dit veld wordt gemeten door de dichtheid van het vermogen dat uitgedrukt wordt in watt per vierkante meter (W/m2).

De elektromagnetische golven van laag- en hoogfrequentie kunnen op verschillende wijze op het menselijke lichaam inwerken.

Generatoren en elektrische toestellen zijn de meest gangbare bronnen van de laagfrequentie magnetische en elektrische velden in onze omgeving.

Telecommunicatie, zenderantennes en microgolfovens zijn de gewone bronnen van radiofrequenties.

Wat zijn de gevolgen van elektromagnetische velden en Elektrosmog?

De wetenschappelijke wereld bestudeert al lang de gevolgen van de elektromagnetische golven op het menselijke lichaam. Tot vandaag werden twee gevolgen erkend en zij gelden als basis voor de aanbevolen blootstellinggrenzen in diverse teksten. Bij laagfrequentiestralen (tot enkele MHz) gaat het om geïnduceerde stromen in het lichaam en bij hoogfrequentiestralen (boven 1 MHz) om thermische opwarming.

De microgolfovens maken gebruik van het fenomeen van fysische opwarming van de materies door elektromagnetische golven door voedingswaren aan een intense straling bloot te stellen. De grote toename van zenders, die veel onrust heeft gezaaid bij het publiek (gsm, privé-netten, FM-radio's en televisiezenders) schommelen meestal om en boven 100 MHz.

krantenknipsels over Elektrosmog (hyperactieve kinderen en tomatenplant)

De aanbeveling van de Europese Raad van 12 juli 1999 inzake Elektrosmog

Van bij het begin van de jaren 80 heeft de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), een niet-gouvernementele organisatie die door de WHO, Wereldgezondheidsorganisatie, erkend is, blootstellingdrempels voorgesteld die het menselijke lichaam tegen de fenomenen van opwarming en van geïnduceerde stromen moeten beschermen. Op basis van deze grenzen en van de werken verricht door een groep experten binnen CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique), heeft de Europese Raad op 12 juli 1999 een aanbeveling gepubliceerd met betrekking tot de blootstelling van het publiek aan elektromagnetische velden (van 0 Hz tot 300 GHz).

Overzicht van de gevolgen voor de gezondheid door Elektrosmog

Wat gebeurt er bij blootstelling aan een elektromagnetisch veld?

De blootstelling aan elektromagnetische velden is geen nieuw fenomeen. Tijdens de twintigste eeuw echter, werd onze omgeving hoe langer hoe meer blootgesteld aan elektromagnetische velden, komende van menselijke activiteiten, samen met een toenemend energieverbruik, een ononderbroken technische vooruitgang en veranderende gebruiken waardoor er hoe langer hoe meer bronnen ontstonden.

Wij zijn allen blootgesteld aan een complex geheel van elektrische en magnetische velden van lage intensiteit, zowel thuis als op het werk waar de bronnen gaan van de aanmaak en het transport van elektriciteit om huishoudtoestellen en industriële uitrustingen te bevoorraden, tot telecommunicatie en tot radio- en televisie-uitzendingen.

Zelfs als er geen extern elektrisch veld aanwezig is, wordt ons lichaam door microstromen doorlopen afkomstig van chemische reacties die met de normale functies van ons lichaam overeenstemmen. Zo worden, bijvoorbeeld, sommige signalen door de zenuwen in de vorm van elektrische impulsen gestuurd. De meeste biochemische reacties zoals komende van de vertering of de hersenactiviteit, bijvoorbeeld, o mvatten een herverdeling van geladen deeltjes. Het hart zelf is de zetel van een elektrische activiteit die uw arts op een elektrocardiogram kan volgen.

De elektrische laagfrequentievelden hebben net zoals elk ander materiaal dat uit geladen deeltjes bestaat een uitwerking op het menselijke lichaam. In het bijzijn van geleidende materialen gaan de elektrische velden zich overzetten en ontladen via de huid in het lichaam. Zij veroorzaken elektrische stromen in het lichaam van top tot teen.

De magnetische laagfrequentievelden doen ook in het lichaam geïnduceerde elektrische stromen ontstaan waarvan de intensiteit door het extern magnetisch veld bepaald wordt. Bij voldoende hoge intensiteit, kunnen deze stromen de zenuwen en de spieren stimuleren of diverse biologische processen aantasten.

Een elektrisch of een magnetisch veld kan een verschil van potentieel of stromen in het lichaam doen ontstaan, maar zelfs pal onder een hoogspanningsleiding zullen de geïnduceerde stromen te zwak blijven om een elektrocutie of andere biologische effecten te veroorzaken. Het belangrijkste biologische effect van de elektromagnetische radiofrequentievelden is van thermische aard. Deze eigenschap nu precies wordt gebruikt in microgolfovens om voeding op te warmen. In dit frequentiedomein is de intensiteit van het elektromagnetische veld waaraan men blootgesteld kan raken veel lager dan datgene dat vereist is om grote warmte af te geven. Het is dit thermische effect van de radiofrequenties waarmee rekening wordt gehouden bij het opstellen van aanbevelingen.
Men vraagt zich ook af of na een langere blootstelling onder de grens van het optreden van thermische effecten er gevolgen kunnen zijn. Er wordt nog steeds veel onderzoek gedaan op het vlak van potentiële ongewenste gevolgen voortvloeiende uit een langere blootstelling aan radiofrequenties of aan frequenties die overeenstemmen met het transport van elektrische energie.

Artikel "Hoe gevaarlijk is elektrosmog "het Nieuwsblad 20/07/07

Biologische gevolgen of gevolgen van Elektrosmog voor de gezondheid. Wat is gevaarlijk voor de gezondheid?

De biologische gevolgen zijn het meetbare antwoord van een organisme op een stimulus of op een wijziging van de omgeving. Deze zijn trouwens niet noodzakelijk schadelijk voor de gezondheid. Zo komen er diverse biologische uitwerkingen tot stand als men naar muziek luistert, een boek leest, een appel eet of tennis speelt en toch berokkenen deze activiteiten geen schade aan de gezondheid.

Het organisme beschikt over zeer uitgekiende mechanismen waarmee het zich kan aanpassen aan de talrijke invloeden waaraan wij in onze omgeving blootgesteld worden. Ons leven bestaat uit een opeenvolging van veranderingen en, ons lichaam kan al deze biologische gevolgen niet integraal compenseren.

Onomkeerbare veranderingen waaraan het lichaam lange jaren onderhavig is, vormen een gevaar voor de gezondheid. Een ongewenst gezondheidsprobleem zal op zichtbare wijze de gezondheid van de blootgestelde persoon of zijn nakomelingen aantasten, maar een biologisch effect zal niet noodzakelijkerwijze een ongewenst gezondheidsprobleem met zich brengen (zie de aanbevelingen van CIPRNI). Dat elektromagnetische velden boven een zekere intensiteit een aantal biologische gevolgen met zich kunnen brengen staat buiten kijf. Tests op vrijwilligers in goede gezondheid tonen aan dat een kortstondige blootstelling aan de intensiteitniveaus in en om het huis geen zichtbaar schadelijk gevolg met zich brengt. De blootstelling aan velden waarvan de intensiteit gevaarlijk zou kunnen zijn wordt door aanbevelingen of door nationale of internationale richtlijnen beperkt.

Men is er nog niet uit of een zwakke maar verlengde blootstelling een biologisch gevolg zou hebben en schadelijk zou zijn voor het welzijn van de bevolking.

Een algemene bekommering om de gezondheid.

Het volstaat de voorpagina's van de kranten te raadplegen waaruit blijkt dat er een zekere bezorgdheid bij het publiek bestaat.

Krantenartikel Le soir + laatste nieuws (gsm verhoogt kans op tumor + le gsm est cancerigene)

Artikel 1.526 nieuwe UTMS masten

Sinds een tiental jaren, gaat deze bezorgdheid vooral naar het grote aantal, dat elektromagnetische velden opwekt zoals elektriciteitsleidingen, microgolfovens, computerschermen en televisieschermen, beveiligingssystemen, radars en recentelijk ook draagbare telefoons met hun basis alsook Wifi (draadloos internet). Elektrosmog is daardoor in veel meer aanwezig door de nieuwe technologiëen als DECT, WIFI en GSM, ook daardloze muziektoestellen veroorzaken Elektrosmog.

Het internationale project voor de studie van elektromagnetische velden

In antwoord op deze toenemende bezorgdheid over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid bij blootstelling aan de toenemende en diverse bronnen van elektromagnetische velden, heeft de WHO, de wereldgezondheidsorganisatie, in 1996 het Internationaal Project ter bestudering van de elektromagnetische velden of het internationaal EMF -project, een multidisciplinair onderzoek van grote omvang, gelanceerd. Dit project wil een stand van zaken van de huidige kennis opmaken en alle middelen van de grote nationale en internationale organisaties en de wetenschappelijke instellingen samenbrengen.

In elk huis bestaan er elektromagnetische velden van diverse niveaus. Elk stopcontact, elke kabel die door de muur loopt en elk elektrisch toestel verwekt een wisselstroomveld en, dit ongeacht of er stroom is of niet. Dit elektrische veld heeft, over het algemeen, slechts een draagwijdte van enkele centimeters. Heel vaak leiden een slechte aarding, technische onvolmaaktheden, defecte toestellen en elektrische overlast naar nog meer elektrische velden.
Zo kunnen kamers en zelfs hele appartementen onder spanning staan - zelfs indien elke verlichting en alle huishoudtoestellen buiten werking zijn.

Er is nog een ander fenomeen dat Elektrosmog veroorzaakt: de wisselstroomvelden die elke keer ontstaan als er toestellen aangezet worden. Een groot aantal elektrische toestellen - radiowekkers, televisie, computer, koelkast, babyfoon, enz. - blijven in waakstand en draaien dus 24 uur op 24. Men noemt dit stille verbruikers. In een woning van ouders met twee kinderen vindt men er gewoonlijk een 20-tal! Gelukkig zijn er oplossingen voor de elektrische velden alsook voor de Hoogfrequente velden van Dect telefonie en Wifi.

Klik hier om het filmpje over de Dectbox te bekijken

Statistieken geven aan dat er per gezin gemiddeld een draagbare telefoon is en, wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat volgende klachten door de gepulste stralen van het basisstation van de telefoon kunnen ontstaan:

 • hoofdpijn & concentratiestoornissen
 • slaapstoornissen
 • depressie & prikkelbaarheid
 • oorsuizen & duizeligheid
 • zichtstoornissen
 • hyperactiviteit & agressie bij kinderen
 • hartritmestoringen
 • hoge bloeddruk
 • EEG-schommelingen, zelfs tijdens slaap
 • gewijzigd bloedbeeld
 • verzwakt afweersysteem
 • kanker, meer specifiek hersentumoren
 • aantasting van het DNA-erfgoed (DNA-breuken)
 • storingen van het centraal zenuwstelsel
 • openingen in de bloedvatenwand
 • daling van het slaaphormoon, melatonine
 • vruchtbaarheidsstoringen
 • mogelijke verslechtering van de reeds bestaande ziekten

Dit zijn allen voorbeelden die door elektrosmog veroorzaakt worden.

Telefonie (dect, gsm) en draadloze netwerken (wifi) zijn de grootste oorzaken van Elektrosmog in het gemiddeld huishouden.

Getuigenis : Brief van een radeloze moeder

Getuigenis van een jonge moeder

Mijn hart kromp samen telkens als mijn kleintje zag krijsen van pijn, die zo erg was dat hij af en toe niet meer kon ademen. Krampen, buikkrampen zei men mij.

De kinderarts had al alles uitgeprobeerd en enkel de behandelingen bij de osteopaat brachten een kortstondige verlichting. Een nachtmerrie, die nu al drie maanden aanhield. Mijn zoontje dronk 3 tot 5 minuutjes, heel onrustig, dan begonnen de oprispingen, de krampen, de windjes afgewisseld met hartverscheurende huilbuien. Waarna hij van uitputting een twintigtal minuutjes in slaap viel, dan terug al huilend wakker schoot en zo ging dat door.
Ik volg een meer dan nauwgezet regime opdat mijn moedermelk onberispelijk zou zijn. Ik heb echt alles geprobeerd maar tevergeefs. Deze situatie maakt mij radeloos en ik voel me onmachtig en hopeloos. Het enige wat nu nog kan is het grote Mysterie dat ons overtreft aanroepen voor het vinden van een piste...

En dan valt mij op dat als mijn zoontje 's nachts drinkt, alles goed verloopt en dit in tegenstelling tot mijn oudste zoontje dat altijd slechte nachten had. Steeds werd hij al huilend wakker en enkel aan de borst sliep hij weer rustig in voor een hazenslaapje van anderhalf uur. Dit sleepte twee jaar aan.

We hadden echt alles uitgeprobeerd en niets werkte tot ik op goede dag een beroep gedaan heb op geobioloog Domisan.Be om na te kijken of er niets storends in de kamer was. En wat bleek: elektrische stralingen van bij de buurjongen die allerlei soorten elektrische hifiapparatuur, tv, pc enz. had, drongen door de muur onze kamer binnen. Deze toestellen creëerden een zodanig storend elektromagnetisch veld dat we geen van allen eigenlijk goed sliepen. Dit verklaarde tegelijkertijd waarom wij nooit meer diep sliepen, niet meer droomden, steeds meer geïrriteerd raakten, kortom nooit meer goed uitgerust waren.
Dat is ook de reden waarom ik mij zo goed herinner waarom alles verbeterde, mijn oudste zoon heeft 12 uur lang rustig geslapen en wij ook. Zou er dus ook een storing zijn in de salon waar ik mijn kleinste de borst geef? Wij hadden nochtans het hele huis laten reinigen en zelfs de beschermingen versterkt toen er een gsm-mast in de buurt geplaatst werd. Hoewel, verse bloemen lieten in de salon na 3 dagen hun kop hangen en deden het op andere plaatsen in huis veel beter; wat op schadelijke energie wijst omdat de meest gevoelige organismen hier het eerst op reageren, gevolgd door de dieren. Welnu, mijn kat wil nooit meer in de salon geaaid worden. En kijk naar de reactie van mijn baby. Zouden we het gevonden hebben?

Ik neem direct contact op met geobioloog René Smeyers (tel: 0475/94.05.05 - jurgen@domisan.be ) en wat blijkt!: zijn toestel detecteert een ernstige nefaste resonantie komende van de draadloze telefoon. Dit zijn vrije stralingen zoals bij de gsm met dit verschil dat deze nog veel sterker geworden zijn sinds er draadloze pc's verkocht worden. Eens de oorzaak van de schade gekend, wordt de vijand in een doos met een speciale legering gestopt. Resultaat: de volgende voeding duurt 40 minuten! Gevolgd door een zalig diepe slaap. En alsof dit nog niet volstond als bewijs en gezien ik een telefoontje van mijn man verwachtte dat maar uitbleef, heb ik de isolatiedoos geopend om na te gaan of de draden wel goed aangesloten waren. Op hetzelfde ogenblik schoot de baby al huilend wakker. Ik heb de doos onmiddellijk gesloten en direct was hij gekalmeerd en sliep voort.

Sindsdien kan ik twee weken lang van mijn boeketten genieten, is mijn verteringsstelsel en dat van de baby verbeterd, heeft mijn oudste zoon geen aanvallen van "nerveuze opgewondenheid" op de divan meer en slaapt de poes naast de baby... zoals in een sprookje.

Lang leve de deugd van het gebed: vaarwel kosten zonder einde: er heerst weer vrede in ons huis. En vreugde in ons hart dank zij de woonarts! Hoera!

Anne Dellisse-Lipin, Brussel

U ziet; Elektrosmog heeft dus wel degelijk een invloed op onze gezondheid.