Skip navigation

NL | FR

Het lichaam is een antenne

Het lichaam reageert als een antenne. Het ontvangt immers signalen en zendt signalen uit. Hoe kan dat? Elke cel in ons lichaam trilt op een welbepaalde frequentie. En trilling veroorzaakt energie. Dus ons lichaam straalt energie uit. Als ons lichaam energie uitstraalt kan het ook energie opnemen. De reden daarvoor is dat ons lichaam reageert als een antenne. Dit fenomeen noemt men interferentie. Om in leven te blijven eten en drinken wij. Ons lichaam zet dit om in energie.

Maar ook de zon levert ons levensnoodzakelijke energie. Een mens kan gedurende 40 dagen overleven zonder eten. Zelfs gedurende 5 dagen zonder drinken. Maar geen seconde zonder zonne-energie. Dit geldt niet alleen voor de mens maar voor alle levende wezens waaronder de bomen, planten, dieren, insecten,... Het verschil tussen een levend lichaam en een dood lichaam is immers energetisch. Onze cellen voeden zich met positieve energie.

De positieve straling is een rechtsdraaiende energie en de negatieve straling is een linksdraaiende energie. Alle cellen in ons lichaam zijn in de kern positief gepoold terwijl de celwand negatief gepoold is. De negatief geladen celwand trekt de positieve magnetische vector van de straling aan en voedt op deze manier de positief geladen kern van de cel. Dit verschijnsel noemt men osmose en kan vergeleken worden met magnetisme waarbij de noordpool de zuidpool aantrekt. Energie is trouwens een electromagnetische straling met zowel een electrische als een magnetische vector. Vanaf het ogenblik dat de toevoer van deze levensenergie gestoord wordt, ontstaan er ziekten, soms met de dood tot gevolg. Elke afstervende cel moet haar informatie aan een nieuwe cel doorgeven.

Wordt er echter foute informatie doorgegeven, dan ontsporen cellen en kan er ziekte ontstaan. Ons lichaam staat constant onder invloed van positieve en negatieve energie afkomstig van ondermeer kosmische, kunstmatige en biostraling. Het verblijf op een negatief stralingsveld met hoge intensiteit of een te lang verblijf ('s nachts) op een sterk negatief veld met minder hoge intensiteit heeft dezelfde negatieve invloeden op de cellen. Ze worden omgepoold en raken ziek. Overwoekering van zieke cellen kan leiden tot kanker.

Dit is het uiterste ziektepatroon dat zich kan voordoen bij blootstelling aan negatieve straling. Vooraleer het zover komt hebben de slachtoffers vaak een lange lijdensweg afgelegd. Enkele symptomen ten gevolge van straling, die zowel de patiënt als zijn omgeving ersntig kunnen beïnvloeden, zijn ondermeer: Stress, depressie, artrose, hoofdpijn, gewrichtspijn, ontstekingen, slaapstoornissen, snurken, verlamming, onvruchtbaarheid, miskraam, chronische astma, slechte doorbloeding, concentratiestoornissen, ADHD, hormonale problemen, wiegedood, leukemie, trombose, MS,... Deze ziektepatronen kunnen worden voorkomen door een biosanering van de woning. Eerst moet men op zoek gaan naar de bron van de storingsfactoren. Verschillende factoren moeten worden onderzocht: aardstralen (de zogenaamde tellurische netten en wateraders), kosmische straling, electrische straling, magnetische velden, bio-energetische straling, toxische stoffen, hoogfrequente straling, GSM zenders, U.M.T.S., gepolariseerde radars,...Eenmaal alle factoren opgespoord en onderzocht kan er worden gebiosaneerd. Onder biosaneren verstaan we: alle straling neutraliseren of verwijderen.

Een belangrijk meetinstrument om straling te meten is de Lecher-antenne. De Lecher-antenne kan worden gezien als een moderne wichelroede.

Deze is uitgerust met een cursor die de gewenste frequentie van de te meten straling bepaalt. Een magneetstaafje in één van de handgrepen bepaalt de polariteit van de te meten straling. Met de Lecher-antenne kan dus gericht, objectief controleerbaar en reproduceerbaar worden gemeten. Een ander fenomeen dat de gezondheid ernstig in de weg kan staan zijn entiteiten en gedachte-energieën. Onder entiteiten verstaan we overleden zielen die naar het licht zouden moeten zijn overgegaan maar zich aan een plaats of een ruimte of een persoon vastankeren. Voor een persoon kan dit tot gevolg hebben dat zijn energie deels gebruikt wordt door de entiteit. Een entiteit in de woning uit zich meestel in het feit dat de bewoners een welbepaald onbehagen voelen in de ruimten waar een entiteit zich bevindt.

Zij zullenn die ruimte instinctief vermijden. Een transformatie of een begeleiden van de ziel naar het licht is hier aangewezen.

Biosaneren is effectief en maakt het leven aangenaam. Uw gezondheid is te waardevol om het te verwaarlozen.

Ons lichaam = antenne

Ons lichaam = antenne
Ons lichaamDomisan, expert in geobiologie
  • ontvanger
  • transformator
  • zender
Domisan, expert in geobiologie van energie