Skip navigation

NL | FR

Radiësthesie en wetenschap

Radiëstesie en wetenschap

Tot op de dag van vandaag ontbreekt het in de radiësthesie aan de nodige bewijskracht in de vorm van een mathematisch nauwkeurige benadering, hetzij door gevoelige meetinstrumenten (andere dan het menselijk lichaam).

Radiësthesie zet experimenteel waargenomen verschijnselen om in een redelijk kennispakket. De reproduceerbaarheid van deze verschijnselen laat ons toe om dit pakket praktisch te gebruikten in een toepassingsgebied waar de reproduceerbaarheid is aangetoond.

Radiëstesie schema

Aan de hand van bovenstaand schema zie je het grote onderscheid tussen de manier waarop men, enerzijds, de reacties die men heeft bij het radiësthetisch peilen probeert in verband te brengen met de resultaten van experimenten en, anderzijds, bij een zuiver wetenschappelijke benadering de verschijnselen en experimenten weet te vatten in een wetmatigheid

In de radiësthesie is men tot een redelijk kennispakket gekomen door ervaring op te doen, en door het zoeken naar verbanden, dat zo toelaat om de opgedane kennis te gebruiken in die gevallen waar men door experimenten bepaalde resultaten op een reproduceerbare wijze heeft kunnen realiseren zonder hiervoor een wetenschappelijke verklaring te vinden

Onder een wetenschappelijke verklaring verstaat men een geheel aan wetten die de uitslag van experimenten met een min of meer grote zekerheid kunnen voorspellen. De theoretische verklaring die aan een verschijnsel kan gegeven worden kan aanleiding geven, door middel van wetten die het verschijnsel vaak op een mathematische manier beschrijven, tot nieuwe experimenten waarvan de resultaten door middel van die wetten voorspelbaar zijn geworden.

In het geval van de radiësthesie is men er bovendien nog niet in geslaagd om meetapparatuur te ontwerpen die op dezelfde wijze reageert als het menselijk lichaam, hetgeen de geloofwaardigheid van de radiësthesie en de hieraan verbonden therapeutische eigenschappen in het gedrang brengt.